Videos: Dec 25th, 2021

Jai Shri KrishnaJai Shri SwaminarayanJai Shri RamachandraOM Namah ShivayahJai Hanuman DadaShri Ganeshay Namah Christmas Day Celebration – 3:00 PM to 4:30 PM Life sponsored: Shrimati Rupalben & Dr. Chaturbhai Jerambhai Babaria & family: In memory of our parents AN Maniben & AN Jerambhai Karamashibhai Babaria Our entire family: Harikrishna, Krishna, Dr. Arati, Dr. Shaunak &Continue reading “Videos: Dec 25th, 2021”